• تلفن:  09126966866 ساعات کاری: 17:00-8:30

نصب و راه اندازی

عمر طولانی و خرابی کمتر آسانسورها علاوه بر کیفیت قطعات به نصب صحیح آسانسور نیز بستگی دارد. در انتخاب آسانسور باید از سویی ارتفاع، جمعیت ساکن و آنالیز ترافیک ساختمان را در نظر بگیرید و از سویی دیگر به کیفیت اجناس، نحوه نصب و کنترل کیفیت تجهیزات توجه داشته باشید. شرکت نیروی برتر  باداشتن نیروی مجرب  شما کار فرمایان محترم را از خرابی های ناشی از نصب نادرست رهایی می بخشد .