• تلفن:  09126966866 ساعات کاری: 17:00-8:30

سرویس و نگهداری

بازبینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور بسیار مهم و ضروری می باشد از لحاظ ایمنی و منطقی یک آسانسور صرف نظر از نوع و شرکت سازنده می بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شرکت های دارای صلاحیت، تحت بازرسی منظم قرار گیرد. داشتن نیروی متخصص که علاوه بر تجریه ، مدرک و تخصص آکادمیک داشته باشد می تواند تضمینی بر ارائه هرچه بهتر این خدمات باشد .