• تلفن:  09126966866 ساعات کاری: 17:00-8:30

لیست خدمات

نصب و راه اندازی

عمر طولانی و خرابی کمتر آسانسورها علاوه بر کیفیت قطعات به نصب صحیح آسانسور نیز بستگی دارد. در انتخاب آسانسور باید از سویی ارتفاع، جمعیت ساکن و آنالیز ترافیک ساختمان را در نظر بگیرید و از سویی دیگر به کیفیت اجناس، نحوه نصب و کنترل کیفیت تجهیزات توجه داشته باشید.

اطلاعات بیشتر

سرویس و نگهداری

بازبینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور بسیار مهم و ضروری می باشد از لحاظ ایمنی و منطقی یک آسانسور صرف نظر از نوع و شرکت سازنده می بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شرکت های دارای صلاحیت، تحت بازرسی منظم قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر

فروش قطعات

هنگام فروش قطعات آسانسور داشتن تجربه کافی در خصوص عملکرد هریک از قطعات می تواند راهنمای جامعی برای خریداران گرامی باشد.

اطلاعات بیشتر